Specialebank Historisk Institut 3
Forside ] Op ]

 
Historiske specialer Historisk Institut side 3

 
739
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Nielsen, Henrik Slott. Se: Brase, Kay-Hermann , Jan Aagaard Ifversen, Lisbeth Møller, Henrik Slott Nielsen og Ole Puggaard. Nr. 109.
Arbejdskamp og Organisering 1871-1899.
1979 Kan ikke lånes 2 bd.
740
19.-20. årh. Danmark/Europa Presse Hist.
Nielsen, Inge-Lise Henneberg Processerne mod Flensborg Avis og Dannevirke fra 1867 til 1899. 1972 Kan ikke lånes
741 Nyere Tid Danmark Rel. Hist.
Nielsen, Inge Tofthøj Kirkeværgerne og deres stilling i administrationen af Koldinghus lens kirker ca.
1580-1660.
1971 Kan ikke lånes
98 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
742
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Nielsen, Jens Jørgen Angola efter uafhængigheden. En analyse af den økonomiske, sociale og politiske udvikling efter 1975.
1981 Kan lånes
743
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Nielsen, Jens Nikolaj Danske dagblade som informstionsspredere om Amerika 1870-97.
1977 Kan lånes
744
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Nielsen, Jesper Socialpolitiske holdninger ca. 1869-1875. En studie i elitens reaktion på de sociale konsekvenser af samfundets modernisering.
1996 Kan lånes
745
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Nielsen, Jette Røddik Det danske socialdemokratis politik i Sønderjylland 1920-1929.
1971 Kan ikke lånes
746
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Nielsen, Johan Stauning som oppositionspolitiker 1920-1924.
1969 Kan lånes
747
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Nielsen, Johnny Ewan Østergaard En undersøgelse af baggrunden for - og forløbet af de Samvirkende Danske Husmandsforeningers medlemskab af Landbrugsr rådet fra 1932 til 1939.
1982 Kan ikke lånes
748
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Nielsen, Karsten Bismarck - fra karrierepolitiker til realpolitiker. En undersøgelse af hans politiske liv i årene 1847-1862.
1992 Kan lånes
749
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Nielsen, Kirsten. Se: Skou, Pernille og Kirsten Nielsen. Nr. 960.
Levevilkårene for arbejderbefolkningen i Århus i de sidste tre årtier af 1800-tallet.
1990 Lånemulighed uvis Opst. Erhversark.
750
99 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Middelalder Norden Pol. Hist.
Nielsen, Klaus Der ønskes en redegørelse for den nordiske rigsrådsadels indbyrdes relationer med henblik på en vurdering af eventuelle gruppedannelsers bestræbelser på at influere på unionsforhandlingerne i perioden mellem Christian I død maj 1481 og Stockholmsforhandlingerne i oktober 1497, tillige med nogle overvejelser omkring Hans muligheder for at udnytte indbyrdes rivaliseringer.
1979 Kan ikke lånes 2 bd.
751
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Nielsen, Knud Vestergaard Indianeren. Hartvig Frisch' kulturpolitik og historieskrivning i 1920'erne set på baggrund af hans personlige forudsætninger.
1979 Kan lånes
752
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Nielsen, Kristine Kjærsgaard Danmark og FN 1945-1949 - en undersøgelse af FN-politikkens og FN-medlemskabets status og rolle i dansk sikkerhedspolitik 1945-1949
1996 Kan lånes
753
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Nielsen, Kurt Danmarks kommunistiske Parti 1930-35.
1976 Kan ikke lånes
754
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Nielsen, Lars Denhardt og Søren Olesen Den landøkonomiske debat i Danmark under landbrugskrisen 1818-1828.
1979 Kan lånes
755 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Nielsen, Lars Teisner Dansk Kongemagt i første halvdel af det 12. århundrede
1977 Kan lånes
756
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Nielsen, Leif Buchardt. Se: Lund, Erik Thomas og Leif B. Nielsen. Nr.632 Smedeforbundets politik overfor udviklingen af forholdet mellem faglærte oq ufaglærte indenfor jernindustrien efter 1945.
1979 Kan lånes
757
19.-20. årh. Oversøisk Økon. Hist./Social Hist.
Nielsen, Lene Sydstaterne og det nordamerikanske slaveri. En analyse af Eugene D. Genoveses forklaringsmodel set i forhold til de fremherskende tendenser i behandlingen af
100 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
emnet.
1992 Lånemulighed uvis
758
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Nielsen, Lene. Se: Thomsen, Inga, Inger Thorup og Lene Nielsen. Nr. 1046 Den ny kvindebevægelse historisk/litterært. En opsamling af den ny kvindebevægelses væsentligste feministiske og socialistiske erfaringer samt en vurdering af aktuelle forsøg på integration af kvindekamp og klassekamp.
1977 Kan lånes Udgivet på Fagtryk: Uden frigørelse ingen socialisme.
759 Obs!! Nielsen, Linda Hauschildt. Se: Hauschildt, Linda. Nr. 326.
760
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Nielsen, Lisbeth Katrine. Se: Christensen, Anne-Birte, Vibeke Benedicte Ebert, Lisbeth Katrine Nielsen, Marianne Nilsen og Eva Schmidt. Nr. 144.
En undersøgelse af et gårdmandsmiljø i 1920'erne set på baggrund af gårdmandsstandens historie, og med særligt henblik på socialisationen af børn og unge.
1984 Kan ikke lånes 3 bd.
761
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Nielsen, Margit Grønlund En analyse af de indre vandringer 1845-70 og kilderne til disse, konkretiseret i en undersøgelse af Hasle sogn.
1977. Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
762
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Nielsen, Marianne. Se: Christensen, Anne-Birte, Vibeke Benedicte Ebert, Lisbeth Katrine Nielsen, Marianne Nilsen og Eva Schmidt. Nr. 144.
En undersøgelse af et gårdmandsmiljø i 1920'erne set på baggrund af gårdmandsstandens historie, og med særligt henblik på socialisationen af børn og unge.
1984 Kan ikke lånes
763 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Nielsen, Max Flemmimg Kjær C.F.Allens historieforståelse - set i sammenhæng med hans kundskabsteoretiske anskuelser, hans politiske engagement og romantisk historiefilosofi.
1974 Kan lånes
764
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Nielsen, Mogens Den Baskiske nationalisme 1876-1980.
1992 Kan lånes
765 Middelalder Danmark Økon. Hist.
Nielsen, Mogens Ebbesen
101 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
En kritisk redegørelse for hovedopfattelserne af bondestandens ydelser til kongemagten omkring 1250, samt en undersøgelse af udviklingen i disse ydelser i perioden ca. 1250-1340.
1977 Kan lånes
766
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Nielsen, Niels Lars Mejeribrugets udvikling fra ca. 1880-1905 med særligt henblik på andelsmejeribevægelsen i Århus amt.
1979 Kan lånes
767
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Nielsen, Niels Løgager Nationalmuseet og provinsmuseerne omkring århundredskiftet. Studier over den centrale museumsledelses forhold til nogle udvalgte provinsmuseer.
1986 Kan lånes
768 Middelalder Danmark Social Hist.
Nielsen, Niels Ole Samfundsforholdene i 1300-tallet i Danmark. En kritisk analyse af kilder og forskning.
1985 Kan lånes
769
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Nielsen, Niels Wittrup Thorkil Kristensens forhold til partiet Venstre 1955-60.
1977 Kan lånes
770 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Nielsen, Palle En redegørelse for unionsforhandlingerne i tidsperioden fra 1438-1484 med særligt henblik på Sveriges eventuelle placering i unionen, og i forbindelse hermed en vurdering af en række forskeres fortolkning af indholdet af unionsdokumenterne fra denne periode.
1974 Kan ikke lånes
771
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Nielsen, Palle Lykke Valdemar Vedel, "lærer i dybsyn" og "menneskelig forståelse".
1982 Kan ikke lånes
772
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Nielsen, Per Overgaard Fædrelandet eller døden - En analyse af udviklingen i den cubanske udenrigspolitik
1959-1970.
1979 Kan ikke lånes
102 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
773 Tidløs/Metodisk Historieteori Nielsen, Poul Henrik Historievidenskabens teoretiske forudsætninger.
1983 Kan lånes
774
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Nielsen, Reimer Reinholdt En analyse af behandlingen af skandinaviske samfundsspørgsmål i sovjetisk journalistik for årene 1951-52.
1973 Kan ikke lånes 2 bd.
775
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Nielsen, Rolf Due Det faldende fødselstal i Danmark i det 20. århundrede.
1983 Kan lånes
776
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Nielsen, Sven Ole Udvalgte sider af L.N. Hvidts virke ca. 1830-1849 m.s.h. på den rolle han spillede som politiker.
1987 Kan ikke lånes
777
19.-20. årh. Europa Org. Hist.
Nielsen, Thorkil Schultz og Arne Sørensen Arbejdernes levevilkår og betydningen heraf for den faglige og politiske organisering i England ca. 1880-1900.
1981 Kan ikke lånes
778
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Nielsen, Tine Vesth Skole og mission. Studier i Haslev højskoles historie gennem 100 år behandlet i bogen:
"Det største træ har været frø" med tillæg af et videnskabeligt apparat.
1992 Kan ikke lånes
779 Middelalder Danmark Rel. Hist.
Nielsen, Torben K.
Anders Sunesen og Innocens III: Cølibat og kirketugt. En redegørelse for udviklingen af det katolske cølibatskrav, en undersøgelse af cølibat og kirketugt i Danmark i perioden ca. 1198-1220.
1992 Kan ikke lånes Er udk.i trykt udgave 1992.
780
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Nikolajsen, Lars Dansk Exportforening 1895-1922.
1974 Lånemulighed uvis Opst. Erhversark.
103 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
781
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Nilsson, Bjarne, Birgitte Ø. Pedersen og Tøger K. Pedersen Fra New York til Randers. - Krise, arbejdsløshed og arbejderbevægelse i Randers
1929-39.
1980 Kan lånes 3 bd.
782
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Nissen, Bente og Lissy L. Sundtoft Aspekter af kulturkonflikten mellem tyrkere og danskere i perioden 1968-85 og dens baggrund.
1986 Kan lånes
783
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Nissen, Ruth. Se: Knudsen, Else Flarup og Ruth Nissen. Nr. 534.
Arbejderkvinder og -familier i København i slutningen af 1800-tallet - set på baggrund af arbejderklassens disciplinering til lønarbejderlivet og konkretiseret ud fra barndomserindringer.
1980 Kan lånes
784
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Nivaa, Lars Område: Tysklands historie 1914-1915. Emne: Wehrmachts forhold til den politiske ledelse med særligt henblik på oppositionen mod krigspolitikken.
1975 Kan ikke lånes
785
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Nordbek, Henrik Socialdemokratiet og Det radikale Venstres holdning til spørgsmålet om Vesttysklands genoprustning og optagelse i NAT0 1950-1955.
1971 Kan ikke lånes
786
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Nordentoft, Jesper. Se: Kaad, Hanne Holmbo og Jesper Nordentoft. Nr. 584 Jernstøberierne i Århus 1840-1895. Deres grundlæggelse, vækst og ejerforhold.
1984 Kan lånes
787
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Nordentoft, Johannes. Se: Rasmussen, Søren Hein og Johannes Nordentoft Kampen mod Atomvåben og Vietnambevægelsen 1960-72. Nr. 914.
1990 Kan lånes
788
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Nordholt, Erik Erhvervspartiets historie og dets samfundsopfattelse.
1971 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
104 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
789 Middelalder Danmark Kult. Hist.
Nors, Thyra "Hwræ man sculæ gelse af konflikten mellem de verdslige og gejstlige normer for pardannelse i dansk højmiddelalder (ca. 1170-1241).
1986 Kan lånes
790
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Nybo, Hans Produktionsforeningstanken i 1870-ernes danske arbejderbevægelse.
1980 Kan lånes
791 Middelalder Danmark Rel. Hist.
Nyborg, Ebbe Egenkirke - patronatsret og inkorporation. En analyse af sognekirkernes stilling med udgangspunkt i dansk diplommateriale frem til midten af 14. årh..
1974 Kan lånes
792 Nyere Tid/19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Nyborg, Elisabeth Fabrik og landbefolkning - Gudum Sogn under den tidlige industrialisering, ca.
1780-1845.
1982 Kan lånes
793 Antikken Rom Næsdorf, Anne Maj Eikrem Kvindens juridiske stilling i ægteskabet i den senere republik og den tidlige kejsertid.
1975 Kan lånes
794
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Nørgaard, Steen S.
Der ønskes en undersøgelse af de forklaringer, som er blevet givet om general de Meza's afskedigelse.
1971 Kan ikke lånes
795
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Nørr, Erik Den lærde skole og almenskolelovens tilblivelse. Holdninger og debatindlæg
1889-1903.
1972 Kan ikke lånes
796
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Ohrt, Thomas Finansiering af selvejerkøb 1850-60, i Randers amt.
1978 Kan lånes
105 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
797
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Olesen, Bodil Fødselskontrol og kvindefrigørelse i mellemkrigstidens Danmark.
1982 Kan lånes
798 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Olesen, Jens E.
Det danske rigsråd 1438-1445. En analyse af det danske rigsråds politik med særligt henblik på rådets stillingtagen i indenrigspolitik og til unionsproblemerne.
1974 Lånemulighed uvis Findes ikke i HI-arkiv.
799 Middelalder Oversøisk Økon. Hist.
Olesen, Jens Weise De historiske og strukturelle forudsætninger for Tanzania's post-koloniale landbrugsudvikling.
1986 Kan lånes
800 Middelalder Danmark Social Hist.
Olesen, Laust Wium Københavns magistrat 1415-1513 med særligt henblik på medlemmernes sociale baggrund.
1982 Kan ikke lånes
801
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Olesen, Niels Erik Skov De politiske partier og debatten om efterkrigstidens økonomiske politik i tiden omkring befrielsen i maj 1945.
1982 Kan lånes
802
19.-20. årh. Danmark Parti Hist./Pol. Hist.
Olesen, Niels Wium I en verden der lægger planer.
Det danske socialdemokratis politiske linie fra 1945 til 1947.
1995 Kan lånes
803 Nyere Tid Danmark Kult. Hist.
Olesen, Søren S.
Den moderne mennesketypes opståen i Danmark ca. 1500-1800.
1980 Kan lånes
804
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Olesen, Søren. Se: Nielsen, Lars Denhardt og Søren Olesen. Nr. 754.
Den landøkonomiske debat i Danmark under landbrugskrisen 1818-1828.
1979 Kan lånes
805
106 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Olesen, Thorsten Borring og Nils Arne Sørensen Bevægelse og Regime. Politiske tendenser i den fascistiske bevægelse og disses indflydelse på regimeudviklingen i Italien 1919-1928.
1982 Kan lånes 2 ex.
806
19.-20. årh. Danmark Sundhedshist.
Olsen, Bendt Toft Autorisations- og uddannelsesproblemer i Det danske Tandlægevæsen indtil 1916.
1993 Kan lånes
807 Nyere Tid/19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Olsen, Carl Emil Demokratiets gennembrud i England. Middel- og arbejderklassens vej til parlamentarisk indflydelse i England 1760-1867.
1984 Kan lånes
808 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Olsen, Finn Anker Der ønskes belyst nogle konkrete situationer, der skitserer, at kongemagten formentlig har forsøgt at spille magtpolitisk på evtuelle grupperinger og modsætningsforhold inden for rigsråd og adel i Danmark under kongerne Christian den I og Hans. Undersøgelsen tager udgangspunkt i og baserer sig fortrinsvis på en analyse af Bille-slægtens relationer i tidsperioden 1465-1513.
1975 Kan lånes
809
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Olsen, Henrik. Se: Olsen, Lise og Henrik Olsen. Nr. 812.
De tyske flygtninge i Danmark 1945 - 1949.
1985 Kan lånes
810
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Olsen, Jesper Forholdet mellem reformkommunisternes politik og de sociale grupper i Czeckoslovakiet, januar 1968 til april 1969.
1983 Kan lånes
811
19.-20. årh. Oversøisk Kult. Hist.
Olsen, Lise Malling Den franske kolonimagts forsøg på regulering af sædvaneægteskabet i Fransk Vestafrika ca. 1920-1940 og baggrunden herfor, med særligt henblik på kvindens stilling i ægteskabet.
1985 Kan lånes
812
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Olsen, Lise og Henrik Olsen De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949.
107 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1985 Kan lånes
813
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Olsen, Niels Lykkegaard Dansk kolonipolitik i Vestafrika i perioden 1838-1850, med særligt henblik, dels på forholdet til de engelske besiddelser, og dels på guvernør Edward Carstensens planer.
1981 Kan lånes
814
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Opstrup, Thøger Tre danske dagblades syn på krigens parter med særligt henblik på USA i slutningen af
1. verdenskrig
1995 Kan lånes
815
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Otte, Helle og Lars Stigel Socialpolitikkens historie i Danmark 1890-1977 med specielt henblik på udviklingen efter 1960.
1978 Kan lånes 3 bd.
816 Middelalder Norden Rel. Hist.
Ovesen, Mogens Høher En vurdering af forholdet mellem kirke og centralmagt i Sverige set på baggrund af væsentlige begivenheder i den unionspolitiske udvikling i perioden 1457-81 ledsaget af en analyse af de for kirkens stilling relevante bestemmelser i Halmstad håndfæstning og Kalmarreces.
1976 Kan ikke lånes
817
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Oxlund, Jens I.C. Christensens stilling og indflydelse i Venstre 8. sep. 1908 - 24. sep. 1909 med særligt henblik på forløbet af forsvarsforhandlingerne.
1974 Kan ikke lånes
818 Nyere Tid Danmark Pol. Hist.
Paludan, Anna Margrethe Rigsrådets sammensætning 1523-33 og dennes betydning for den indenrigspolitiske (ikke-kirkepolitiske) udvikling.
1970 Kan ikke lånes Findes ikke i HI-arkiv.
819 Middelalder Danmark Økon. Hist.
Paludan, Jes En vurdering af den nordiske forsknings syn på Christiern II's politik over for Hansestæderne.
1967 Kan ikke lånes
108 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
820
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Paulsen, Kim Jacobus Det tyske mindretal i Sønderjylland og nazismen 1933-1937.
1990 Kan lånes
821 Nyere Tid Danmark Kult. Hist.
Pedersen, Anna Marie Bonde Familiestruktur i det danske landbosamfund i det 17. århundrede på grundlag af kirkebøgerne fra Sørbymagle og Vonsild.
1986 Kan lånes
822
19.-20. årh. Danmark Rel. Hist.
Pedersen, Annelise Schou Indre Mission og den lokale basisorganisering. Studier omkring Indre Missions gennemslag og institutionelle etablering i Sønder Bjert og de 8 sogne syd for Kolding i tiden 1885-1914.
1981 Kan ikke lånes Findes ikke i HI-ark. Prisopg. 3 bd.
823 Middelalder Danmark Kildekritik Pedersen, Bent Holm Roskildekrøniken. En undersøgelse af krønikens forlæg og tendens.
1980 Kan lånes
824
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Pedersen, Bertel Tysk propagandavirksomhed i Danmark i Besættelsestiden 1940-45.
1977 Kan lånes
825
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Pedersen, Birgitte Ø. Se: Nilson, Bjarne, Birgitte Ø. Pedersen og Tøger K. Pedersen. Nr.
781.
Fra New York til Randers. Krise, arbejdsløshed og arbejderbevægelse i Randers
1929-39.
1980 Kan lånes 2 bd.
826 Middelalder Norden Økon. Hist.
Pedersen, Carl Oscar Nordisk skibsbygning fra 300-tallet til 1200-tallet - en systematisk analyse af det bevarede arkæologiske materiale fra denne periode.
1980 Kan lånes
827
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Pedersen, Ebbe Marklund Det industrielle børnearbejde i Danmark 1870-1900.
1979 Kan lånes
109 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
828
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Pedersen, Ejnar Friis Socialistisk Ungdoms Forum 1961-1971, med særligt henblik på organisationens indre politiske udvikling 1967-1971.
1975 Kan ikke lånes
829
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Pedersen, Ella
Afholdsbevægelsen i Danmark frem til 1917. En gennemgang af de tre største afholdsorganisationer, DAF, Blå Kors og IOGT/NIOGT, herunder en undersøgelse af deres lokale virksomhed i Hjørring.
1991 Kan lånes
830
19.-20. årh. Oversøisk Social Hist.
Pedersen, Erik Overgaard Booker T. Wasingtons livsværk og ideologi. På baggrund af hovedtræk i den samtidige debat om de sortes muligheder og fremtid i det amerikanske samfund.
1978 Kan lånes
831
19.-20. årh. Europa Social Hist.
Pedersen, Eva Leth Samfundsudviklingen i Tyskland 1914-1921 og den internationale taktikdiskussion.
1976 Kan lånes
832
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Pedersen, Gert. Se: Bendtsen, Nich og Gert Petersen. Nr. 82.
Fagbevægelse og effektivisering.
1983 Kan lånes
833
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Pedersen, Hans Munk. Se: Andersen, Erik B. og Hans Munk Pedersen. Nr. 12 Foranstaltninger for unge arbejdsløse i Danmark 1933-40.
1981 Kan lånes
834
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Pedersen, Helge Kornloven af 25. juli 1940 og dens historiske baggrund.
1986. Kan ikke lånes
835
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Pedersen, Henning Damsgaard Folketinget og Fællesmarkedet.
1966 Kan lånes
97-21
110 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
19.-20. årh. Norden Kult. Hist Pedersen, Jeanette Walberg Solbakken og granskoven - udviklingen i Bjørnstjerne Bjørnsons menneskasyn set i lyset af tidens samfundsmæssige og kulturelle forhold.
1996 Lånemulighed uvis
836 Middelalder Danmark Økon. Hist.
Pedersen, Jens Peder Med udganspunkt i 1475-forordningens bestemmelser ønskes en analyse af Christians I's handelspolitik vedrørende de pågældende emner, således som den fremtræder i de danske købstadprivilegier og stadsretter, gerne med særlig vægt på gæstebestemmelserne. På basis af undersøgelsen forventes en vurdering af
1475-forordningen i denne sammenhæng.
1974 Kan ikke lånes
837
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Pedersen, Jette Toftdal. Se : Abrahamsen, Mona Majgaard og Jette Toftdal Pedersen.
Nr. 1.
De små i samfundet - arbejderbørnene.
1983 Kan lånes 2 bd.
838
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Pedersen, John Den oversøiske udvandring fra Århus Amt 1868-1900. En undersøgelse af den økonomiske og sociale baggrund, den demografiske og sociale struktur og den geografiske fordeling.
1985 Kan lånes
839
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Pedersen, John Dansk Vestindien og uafhængighedskampen i den nordlige del af Syd amerika 1815-22.
1976 Kan ikke lånes
840 Nyere Tid/19.-20. årh. Oversøisk Økon. Hist.
Pedersen, John Slaveri og racisme i nyere amerikansk historieskrivning. Historiografiske studier omkring forklaringerne på slaveriets opkomst i Nordamerika, med udgangspunkt i Virginia i det 17. århundrede.
1985 Kan lånes
841 Middelalder Europa Pol. Hist.
Pedersen, Jørgen Christian II's ledsagere i exilperioden. En analyse af udvalgte ledsageres funktioner under opholdet i udlandet i perioden 1525-1531.
1975 Kan ikke lånes 2 bd.
842 Tidløs/Metodisk Formidling
111 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Pedersen, Kaj Jepsen "Kongedyb var strømmens navn." Slaget på Rheden den 2. april 1801, specielt med henblik på dets tekniske og taktiske baggrund samt dets eftermæle i danske skolebøger.
1986 Kan lånes
843
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Pedersen, Karl Aage U.S.A. relationer til Centralamerika i det 19. og 20. århundrede. En analyse af U.S.A.'s strategier: deres baggrund og evt. fællestræk samt deres konsekvenser for udviklingen i Centralamerika med særligt henblik på Nicaragua.
1988 Lånemulighed uvis
844
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Pedersen, Jørgen Generalstrejken i Randers 1922
1972 Kan ikke lånes
845
19.-20. årh. Europa Kult. Hist.
Pedersen, Kirsten Skaastrup. Se: Sandvej, Henriette og Kirsten Skaastrup Pedersen. Nr.
939.
Kvindelighed og Nazisme. Studier omkring centrale aspekter af kvindeligheden, belyst ud fra kvindearbejde og fødselstal under nazismen i Tyskland 1933-39.
1982 Kan lånes
846
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Pedersen, Käthe Zoll Sejten Fattiglemmerne på Arbejdsanstalten i Århus 1850-1870. En kvantitativ analyse med særligt henblik på løn, alder og erhvervsbaggrund samt varigheden af årsagerne til opholdet på anstalten.
1989 Kan lånes
847
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Pedersen, Leif Carpentier Det Radikale Venstres forhold til VK - Regeringen 1950-53.
1982 Kan lånes
848
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Pedersen, Leif Juul Funktionærernes klassetilhørsforhold, deres økonomiske, retslige og organisationsmæssige stilling samt politiske placering i Danmark 1918-1938.
1975 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
849 Antikken Rom Pedersen, Mads Christian Det magtpolitiske og ideologiske grundlag for Septimius Severus' principat.
1974 Kan ikke lånes
112 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
850 Tidløs/Metodisk Hist.filo.
Pedersen, Niels Henrik Om studiet af førkapitalismen.
1978 Kan ikke lånes Konferensopg. Findes ikke i HI-arkiv.
851
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Pedersen, Niels Henrik L.
Byudvidelse og boligbyggeri i Århus ca. 1870-1917.
1974 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
852
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Pedersen, Niels Krag Peter Sabroes virke 1887-1913.
1984 Kan lånes
853
19.-20. årh. Danmark Rel. Hist.
Pedersen, Niels Ove En Analyse af Indre Missions ideologi vedrørende de troendes forhold til "verden". Med særligt henblik på en undersøgelse af ideologiens gennemslagskraft i praksis i udvalgte sogne på Djursland i sidste fjerdedel af det 19. århundrede.
1980 Kan lånes
 854
9.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Pedersen, Ole Brinkmann Da automobilerne kom til Danmark. Den politiske debat om motorlovgivningen, 1898-1918.
1980 Kan lånes
855
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Pedersen, Peder Mejer. Se: Kjølner, Aage, Karin Møller-Olsen og Peder Mejer Pedersen. Nr. 524.
Frichs-Projektet. En læreproces i eksternt projektarbejde.
1980 Kan lånes
856
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Pedersen, Per Erhardt Studier i forhandlingspolitikken 1890-92 med særligt henblik på den sociale reformlovgivning.
u.å. Kan ikke lånes
857
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Pedersen, Peter Bryd Vietnamkrigen i danske aviser
113 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1985 Kan lånes
858
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Pedersen, Povl Johannes Arbejdskamp, radikalisering og reformisme. En analyse af sammenhængen mellem arbejdskampe, venstreoppositionens opkomst i arbejderbevægelsen og udbygningen af det fagretslige system i Danmark 1907-10.
1980 Kan lånes
859
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Pedersen, Steen J. og Carsten Møller På vej mod velfærdssamfundet. En analyse af Socialdemokratiet og dets økonomiske politik fra 1945-1957.
1983 Kan lånes
860
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Pedersen, Torben Wisborg Den britiske udenrigspolitik under forspillet til Den Kolde Krig 1944-48.
1986 Kan lånes
861
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Pedersen, Tøger K. Se: Nilsson, Bjarne, Birgitte Ø. Pedersen og Tøger K. Pedersen. Nr.
781.
Fra New York til Randers. - Krise, arbejdsløshed og arbejderbevægelse i Randers
1929-39.
1980 Kan lånes 3 bd.
862
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Petersen, Bent Mathias Uldall Reguleringspolitikken i Danmark, Norge og Sverige under 1. Verdenskrig med særligt henblik på fødevarer og industriprodukter.
1978 Kan ikke lånes
863
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Petersen, Birgitte Møller Den politiske Grundtvigianisme i 1860'erne. Forsøg på organisation og samling især på bevægelsens venstrefløj.
1973 Kan ikke lånes
864
19.-20. årh. Oversøisk Økon. Hist.
Petersen, Dorthe Uldall Bønder, produktionsmåde og socialisme i Tanzania.
1982 Kan lånes
865
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Petersen, Finn Rasmussen
114 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
De Gaulles modstand mod Storbritanniens optagelse i de europæiske fællesskaber
1958-1967.
1981 Kan lånes
866 Middelalder Norden Pol. Hist.
Petersen, Flemming W.
Unionsbrevet 1397. En analyse af arverige/valgrigeproblematikken i Norden i tidsrummet 1387-1397 med henblik på at placere unionsbrevet i kampen mellem kongemagt og aristokrati.
1975 Kan ikke lånes 2 bd.
867 Middelalder Oversøisk Pol. Hist.
Petersen, Frank Kinesisk udenrigspolitik under Ming-dynastiet belyst ud fra to case-studies: Yung-lo ekspeditionerne, 1405-33, og de første kinesisk-portugisiske kontakter fra
1511 til 1522.
1985 Kan lånes
868 Nyere Tid Oversøisk Pol. Hist./Social Hist.
Petersen, Jan Erik Slaveoprøret på Skt. Jan i 1733. En strukturel og komparativ analyse.
1988 Kan lånes
869
19.-20. årh. Danmark Parti Hist./Kult. Hist.
Petersen, Jan Ole Socialdemokratiet og folkeskolen ca. 1895-1918. En undersøgelse af Socialdemokratiets folkeskolepolitik, primært på grundlag af partiets rigsdagspolitiske virksomhed.
1983 Kan lånes
870 Middelalder Norden Pol. Hist.
Petersen, Johannes Nørgaard Det norske rigsråd ca. 1260-1319.
1979 Kan ikke lånes 1 bd.
871 Nyere Tid Danmark Social Hist./Økon. Hist.
Petersen, Kirsten Tvilum Virkningerne af Christian lV's lavsreform 1621-22, belyst gennem analyser af københavnske håndværkerskråer.
1983 Kan ikke lånes
872
19.-20. årh. Europa Bevæg. Hist.
Petersen, Klaus Birch. Se: Rasmussen, Bente Møller og Klaus Birch Petersen. Nr. 900.
Den socialdemokratiske kvindebevægelse i Tyskland 1890-1914.
1981 Kan lånes
97-22
115 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
19.-20. årh. Danmark Øko./pol. Hist.
Petersen, Laurits Nørgaard Studier i Harald Kaysers liv og virke som tømmermester, polytekniker og politiker - en patriark og samfundsengageret borger som formidler mellem gammelt og nyt i det 19. århundrede.
1997 Lånemulighed uvis
873
19.-20. årh. Oversøisk Økon. Hist.
Petersen, Søren Vandkraft i USA.
1978 Kan lånes
874 Nyere Tid Europa Kult. Hist.
Pilø, Anne En analyse af pave Alexander VII's byggeprogram 1655-1667.
1985 Kan lånes
875 Tidløs/Metodisk Historieteori Plauborg, Niels Malthus og befolkningsprincippet. Det 20 århundredes syn på Malthus samt en kritisk gennemgang af de væsentligste aspekter af "An Essay on the Principle of Population".
1992 Lånemulighed uvis
876
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Porse, Esben Landbrugsstøtteordninger i Danmark 1958-1972.
1984 Kan lånes
877
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Porse, Sten En kvantitativ undersøgelse af novelle- og reklamestoffet i "Illustreret Familie-Journal" og "Tidens Kvinder" for perioden 1930-39 med henblik på at blotlægge dette stofs indhold af normer vedrørende kønsrolle-mønster, social fordeling og etisk grundholdning.
1970 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
878
9.-20. årh. Danmark Social Hist.
Possing, Birgitte Arbejderkvinder og kvindearbejde i København ca. 1870-1906.
1979 Kan lånes
879
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Poulsen, Agnes Schmidt Partiet Venstres etablering i Sønderjylland efter genforeningen med Danmark
1920-1924.
1976 Kan ikke lånes 2 bd.
116 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
880
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Poulsen, Birgit. Se: Jensen, Susanna S. og Birgit Poulsen. Nr. 465.
Fra fællesskab til ferniserede gulve. Landbokvinders daglig- og arbejdsliv i 1800-tallets Danmark.
1986 Kan lånes
881 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Poulsen, Gert Et forsøg på beregning af foldudbyttet på grundlag af sogneindberetningernes oplysninger om tiendeafgiftens størrelse i 3 jyske stifter 1661-62.
1973 Kan ikke lånes
882 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Poulsen, Gert Udviklingen af den historiske materialisme hos Karl Marx.
1977 Kan ikke lånes Konferensopg.
883 Poulsen, Michael Dagbladet "Fædrelandet" som nazistisk kamporgan 1939-75
1996 Kan lånes
884
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Poulsen, Orla Thisted og Hanstholm under besættelsen.
u.å. Kan lånes
885
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Poulsen, Palle Schiermer Sammenslutningsforhandlinger mellem Socialdemokratiet og Danmarks Kommunistiske Parti 1945.
1969 Kan lånes
886
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Poulsen, Poul Erik Porskær. Se: Christensen, Jan Lindegaard, Jytte Johansen, Poul Erik Porskjær Poulsen og Ingelis Toxvig. Nr. 154.
Landsbykultur i Danmark. En kultur- og lokalhistorisk undersøgelse af to udvalgte landsbysamfund i de sidste hundrede år, deres historiske udvikling og aktuelle situation.
1984 Kan ikke lånes
887
19.-20. årh. Danmark Admin. Hist.
Poulsen, Steen.
Moderniseringen af den statslige administration siden 1983.
1988 Kan lånes
117 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
888
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Priisholm, Else Rask Faldne og fortabte. Fængselsselskabernes opståen i Danmark i midten af det 19. årh.
samt en beskrivelse af Viborg Fængselsselskabs virke 1860-75.
1974 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
889
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Præst, Jan Agitatoren. En skildring af væsentlige træk i A. C. Meyers politiske virksomhed, belyst ud fra hans ungdomsudvikling.
1983 Kan ikke lånes
890
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Puggaard, Ole. Se: Brase, Kay-Hermann , Jan Aagaard Ifversen, Lisbeth Møller, Henrik Slott Nielsen og Ole Puggaard. Nr. 109.
Arbejdskamp og Organisering 1871-1899.
1979 Kan ikke lånes 2 bd.
891 Nyere Tid/19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Quist, Merete. Se: Hansen, Karin T. og Merete Quist. Nr. 298.
Man kan altid kalde det kærlighed. Normer for valg af ægtefælle blandt de øvre sociale lag i Danmark 1550-1850.
1987 Kan lånes
892
19.-20. årh. Europa Presse Hist.
Qvist, Palle De nordirske dagblade og Ulster-konflikten 1968-1972.
1976 Kan ikke lånes
893
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Qvist, Palle FNs mæglingsforsøg i Kashmirkonflikten 1948-65. En analyse af FNs mæglingsbestræbelser i Kashmir med særligt henblik på den mæglingstekniske fremgangsmåde og med inddragelse af udvalgte teorier indenfor moderne konfliktforskning.
1975 Kan ikke lånes Konferensopg.
 
894
19.-20. årh. Norden/Europa Pol. Hist.
Ragnarsdottir, Erla Sigrudur Norden og de baltiske lande i udenrigspolitisk perspektiv.
1997 Kan lånes
895
19.-20. årh. Europa Kult. Hist.
Ralking, Hans Christian Olympiaden i 1936. Forholdet mellem sport, politik og nationalisme.
118 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1973 Kan lånes Findes ikke i HI-ark.
896
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Rasmussen, Agnete Dansk Kvindesamfund 1871-1887, med særligt henblik på dets holdning i sædelighedsfejden.
1969 Kan ikke lånes
897
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Rasmussen, Agnete Amlund Forholdet mellem Nationalmuseet og de kulturhistoriske provinsmuseer i perioden 1885 til 1930. En vurderende gennemgang med udgangspunkt i de statslige tilskudsregler 1887-88.
1987 Kan ikke lånes
898 Nyere Tid/19.-20. årh. Danmark Lok. Hist.
Rasmussen, Anna Hylke Sogns Historie.
1985 Kan ikke lånes Licentiatafh. Er trykt i 1985.
899
19.-20. årh. Danmark Lokal Hist./ Social Hist.
Rasmussen, Bente Klercke Treårskrigens indflydelse på landbefolkningens tilværelse - eksemplificeret ved Barrit og omliggende sogne i Bjerre herred.
1993 Kan lånes
900
19.-20. årh. Europa Bevæg. Hist.
Rasmussen, Bente Møller og Klaus Birch Petersen Den socialdemokratiske kvindebevægelse i Tyskland 1890-1914.
1981 Kan lånes
901 Nyere Tid/19.-20. årh. Danmark Lok. Hist.
Rasmussen, Carsten Porskrog Løjts storhedstid 1660-1864 - lokal- og kulturhistorisk undersøgelse med hovedvægt på erhvervs- og socialhistorie.
1988 Kan ikke lånes Konferensafh., er trykt.
902 Middelalder Danmark Kult. Hist.
Rasmussen, Erik Enkeltmandsborge (adelsborge) i dansk middelalder. En undersøgelse af deres typer og datering af ejerforholdene i udvalgte områder.
1984 Kan ikke lånes
903
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Rasmussen, Jane Nattens løse fugle. Den hemmelige prostitution i København, belyst ud fra 273 kvinder
119 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
indskrevet som "offentlig fruentimmer" i perioden 1903-1906.
1985 Kan lånes
904
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Rasmussen, Jens Sygekasseloven af 1892 - en analyse af lovens og sygekassernes historiske baggrund.
1992 Lånemulighed uvis
905
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Rasmussen, Kim Alsén Dansk boligpolitik 1966-1974. En undersøgelse af de politiske partiers politik med særligt henblik på boligforligene i 1973 og 1974.
1979 Kan lånes
906
19.-20. årh. Oversøisk Social Hist.
Rasmussen, Kirsten Bruhn Indien og udviklingsproblematikken. Forsøg på en samfundsanalyse med udgangspunkt i nyere marxistisk imperialisme-, stats- og klasseteori.
1979 Kan lånes
907 Middelalder Danmark Kult. Hist.
Rasmussen, Kristen Jessen Jydernes gamle stivsind - studier omkring det midtjyske bondeoprør i 1313.
1988 Kan lånes 2 bd.
908
19.-20. årh. Europa Bevæg. Hist.
Rasmussen, Lise Bruun "Wir sind Bewegte, nicht Beweger." Om den tyske borgerlige ungdomsbevægelse ca.
1900-ca.1933.
1988 Kan lånes
909
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Rasmussen, Marianne Rostgård Det Danske Socialdemokrati efter 1945. En gennemgang af socialdemokratiets økonomiske politik 1945-1963.
1979 Kan lånes
910
19.-20.årh. Europa Teori Rasmussen, Morten Vesteuropæisk integration 1945-1995. En kritisk analyse og vurdering af integrationsteorier fra et historisk perspektiv.
1995 Kan lånes
911 Nyere Tid/19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Rasmussen, Peter Indførelsen af det moderne universitet i Danmark 1788-1921.
120 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1988 Lånemulighed uvis
912
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Rasmussen, René Redaktør H.R. Hiort-Lorenzen og avisen Dannevirke 1868-75. Mål, midler og repressalier. Med særligt henblik på retssagerne.
1991 Kan lånes
913
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Rasmussen, Stig Günther Finansielle forhold på østjyske majorater 1852-77.
u.å. Kan ikke lånes Konferensopg.
914
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Rasmussen, Søren Hein og Johannes Nordentoft Kampagnen mod Atomvåben og Vietnambevægelsen, 1960-72.
1990 Kan lånes
915 Nyere Tid Danmark Pol. Hist.
Rasmussen, Ulla En analyse af faktorer bag det danske rigsråds rekruttering 1570-1610.
1985 Kan lånes
916
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Rasmussen, Vigand Dann Udvalgte problemer omkring de nørrejyske jernbanebyers placering og befolkningsudvikling.
1975 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
917
19.-20. årh. Oversøisk Org. Hist.
Raun, Leif. Se Christensen, Rita og Leif Raun. Nr. 168.
Magt og afmagt blandt organiserede amerikanske transport- og minearbejdere. En behandling af forholdet mellem fagforeningsdiktatur og medlemsdemokrati, samt konsekvenserne heraf for medlemmmerne i International Brotherhood of Teamsters og United Mine Workers of America, med hovedvægten på perioden fra efterkrigstiden til 1970'erne.
1982 Kan lånes
918
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Ravn, Anna-Birte Den sydafrikanske regerings apartheid-politik siden 1958.
1971 Kan ikke lånes
919 Nyere Tid/19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Ravn, Thomas Bloch Kapitalister, lønarbejdere og klassekamp. Studier omkring fremvæksten af moderne
121 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
produktionsrelationer i København, ca. 1600-1900.
1984 Kan lånes Konferensafh.
920 Nyere Tid/19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Ravn, Thomas Bloch Fra tømmermand til arbejder og kapitalist. Studier i det københavnske tømmerhåndværks historie under overgangen fra feudalisme til kapitalisme, med særlig vægt på udviklingen af mester-svend relationen og svendenes selvstændiggørelse med klassekarakter i perioden ca. 1600 til 1812.
1980 Kan lånes
921
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Riedel, Merete Blaabjerg Kampen for det kvindelige livssyn. En hovedlinie i Gyrithe Lemches kvindepolitiske arbejde.
1989 Lånemulighed uvis
922
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Riis-Olsen, Birgitte Sydslesvigspørgsmålet i dansk politik fra 5. maj 1945 til 19. okt. 1946 med særligt henblik på de grænsepolitiske organisationers betydning.
1982 Kan lånes
923
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Riley, James Schulze-Boysen/Harnack-organisationen 1938-1942.
1983 Kan lånes Findes ikke i HI-arkiv.
924
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist., Presse Hist.
Ring, Kristian The Model Settlement.
De vestlige bosættelser ved Shanghai 1843 til 1869. En analyse af den engelsksprogede del af bosættelsernes sociale, politiske og kulturelle liv 1860 til 1864, med udgangspunkt i periodens presse.
1995 Kan lånes
925
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Ritter, Birthe Betydningen af reformbestræbelserne indenfor den danske folkeskole i mellemkrigstiden, eksemplicificeret ved en undersøgelse af den århusianske skole.
1984 Kan ikke lånes
926
19.-20. årh. Danmark Social Hist./Bevæg. Hist.
Roesgaard, Peter Redningshjem for drikfældige. Fra ædruelighedskampen omkring århundredskiftet.
1993 Kan lånes
122 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
927
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Rohde, Vagn Den organiserede privatautomobilisme. 1. FDMs oprettelse og organiserede udvikling.
2. Motor- og vejlovgivningen 1909-58 med særlig hensyntagen til FDMs forhold til denne.
1972 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
928
19.-20. årh. Norden Økon. Hist.
Rosenberg, Peter Lederskab og menneskesyn. En undersøgelse af begrebet organisationskultur - belyst ud fra Scandinavian Airlines System 1946-86
1986 Kan lånes
929
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Rosgaard, Finn Det konservative Folkepartis stilling i forsvarsspørgsmålet i perioden op til vedtagelsen af forsvarslovene af 1922.
1972 Kan ikke lånes
930
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Rosleff, Michael En analyse af Århus erhvervs- og befolkningsmæssige forhold 1850-1901.
1981 Kan lånes
931
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Ross, Thorleif "Vor Ret til af leve på Jord." Holdninger i den tidlige danske arbejderbevægelse til vold, krig og fred. 1871-1876. Bilagt et kronologisk udvalg af principielle tekster fra den danske og internationale arbejderbevægelse 1846-1901 vedrørende militær- og fredspolitik.
1985 Kan lånes
932
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Røjskjær, Jakob.
"De stærke Jyder" og skolesagen 1810-1845.
1982 Kan lånes
933
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Raaby, Hans Peder Demokraterne og borgerrettighederne i USA 1946-48. De politiske modsætninger omkring Civil Rights problemet, som de særligt kom til udtryk omkring Trumans opstilling som præsidentkandidat.
1979 Kan lånes
934
19.-20. årh. Norden Pol. Hist.
123 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Sachse, Ejvin Landsrådet og Koncentrationspolitikken - en undersøgelse af Grønlands Landsråds holdning til lokaliseringspolitikken i Grønland fra 1951-71.
1983 Kan lånes
935
19.-20. årh. Europa Kult. Hist.
Sadolin, Pia Bauhausfunktionalismen som socialt og kulturpolitisk reformprogram i Weimarrepublikken.
1984 Kan ikke lånes
936
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Sanden, Karen Marie. Se: Jensen, Inger L., Karin Steen Møller og Karen Marie Sanden.
Nr. 420.
De organiserede, ufaglærte arbejdskvinders vilkår i Danmark 1918-1925.
1979 Kan lånes 2 bd.
937 Nyere Tid Danmark Lokal Hist.
Sandholm, Carsten En sammenligning af Landbostrukturen på Gram Gods 1722 og 1761.
1995 Kan lånes
938
19.-20. årh. Europa Presse Hist./Pol. Hist.
Sandvad, Katrine Pravdas præsentation af Tysklandsspørgsmålet 1958-1961.
1996 Kan lånes
939
19.-20. årh. Europa Kult. Hist.
Sandvej, Henriette og Kirsten Skaastrup Pedersen Kvindelighed og Nazisme. Studier omkring centrale aspekter af kvindeligheden, belyst ud fra kvindearbejde og fødselstal under Nazismen i Tyskland 1933-39.
1982 Kan lånes
940
19.-20. årh. Oversøisk Rel. Hist.
Schjødt, Helle Zionismen og opbygningen af det jødiske samfund i Palæstina 1897-1939.
1988 Kan lånes
941 Middelalder Europa Pol. Hist.
Schlanbusch, Erik Den skotske militærordning og -administration 1306-1513.
1966 Kan ikke lånes
942
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Schmidt, Eva. Se: Christensen, Anne-Birte, Vibeke Benedicte Ebert, Lisbeth Katrine Nielsen, Marianne Nielsen og Eva Schmidt. Nr. 144.
124 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
En undersøgelse af et gårdmandsmiljø i 1920'erne set på baggrund af gårdmandsstandens historie, og med særligt henblik på socialisationen af børn og unge.
1984 Kan ikke lånes
943
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Schmidt, Johanne og Elisabeth Dahlerup Farah Frederiksbjerg ca. 1870-1900. Tre aspekter af levevilkårene i et århusiansk arbejderkvarter: Befolkningssammensætningen, boligmiljøet samt løn- og arbejdsforholdene.
1981 Kan lånes 2 bd.
944
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Schmidt, Lars Lei Landbrugernes Sammenslutning i Sønderjylland.
1991 ?
945
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Schmidt, Ole Om druk og afhold. Afholdsbevægelsens indflydelse i perioden 1880-1920.
1989 Kan lånes
946 Middelalder Europa Pol. Hist.
Schoop, Henning En redegørelse for Christian II' s udlændighedsperiode fra hans ankomst til Nederlandene maj 1523 til afsejlingen oktober 1531 med en vurdering af hans bestræbelser for restitution i sine riger specielt med henblik på hans forhold til kejser Karl V og Nederlandene samt Luther og en række nordtyske fyrster.
1978 Kan lånes
947
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Schou, Jørgen Mediekommissionen 1980-85.
1990 Kan lånes
948
19.-20. årh. Oversøisk Kult. Hist.
Schrøder, Kirsten Undervisning i et U-land - en sammenlignende analyse af det mocambiquanske undervisningssystem i kolonitiden og efter selvstændigheden.
1984 Kan lånes
949
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Schultz, Annette Østergaard Arbejdere og demokrati - aspekter af udviklingen i arbejdernes politiske rolle i det danske samfund - og i den danske arbejderbevægelse ca. 1885-1900.
1989 Kan lånes
125 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
950 Nyere Tid/19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Schytte, Finn N.
Husmændenes levevilkår i Randers amt 1780-1870. En analyse af materialet i 10 udvalgte godsarkiver.
1982 Kan lånes
951
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Schøning, Peter Den nordslesvigske arbejderbevægelses politisk-nationale udvikling i forbindelse med integreringen i det danske samfund 1920-1939.
1981 Kan lånes
952
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Scriver, Henrik Arbejderbevægelsen i Hobro 1890-1921.
1977 Kan lånes
953
19.-20. årh. Europa Social Hist.
Seeberg, Peter. Se: Hørning, Birger og Peter Seeberg. Nr. 382.
Verdensmarkedet og den spanske samfundsformation. Med udgangspunkt i en redegørelse for udviklingen på verdensmarkedet og i den spanske samfundsformation i 20'erne og 30'erne - ønskes en analyse af verdensmarkedskrisens indflydelse i Spanien i 30'erne.
1978 Kan lånes
954 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Seedorff, Henrik Gerhard III af Holsten og Danmark.
1946 Lånemulighed uvis Findes ikke i HI-arkiv.
955 Nyere Tid Danmark Rel. Hist.
Seegert, Bent Petersen. Se:Lohfert, Benedikte og Bent P. Seegert. Nr.629 Religion og moral - sækularisering og samfundsintegration. En redegørelse for oplysningstidens anvendelse og kritik af det religiøse verdensbillede med specielt henblik på Danmark 1750-1800.
1985 Kan lånes
956
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Siebken, Steen Sejlskibe i genbrug 1971-1986. En undersøgelse af de muligheder, samtidigt kildemateriale giver for indblik i motiverne bag en ny fritidskultur.
1986 Kan lånes
957
19.-20. årh. Europa Kult. Hist.
Sivertsen, Claes De tyske universiteters forhold til nazismen før magtovertagelsen i 1933.
126 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1982 Kan lånes
958
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Skannerup, Morten Den offentlige debat 1943-62 omkring udvalgte ungdomsocialisationsproblemer.
1985 Kan lånes
959 Middelalder Norden Pol. Hist.
Skjæveland, Ordin Det Norske Riksråd 1436-1450.
1966 Kan ikke lånes
960
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Skou, Pernille og Kirsten Nielsen Levevilkårene for arbejderbefolkningen i Århus i de sidste tre årtier af 1800-tallet.
1990 Lånemulighed uvis Opst. Erhversark.
961
19.-20. årh. Norden Parti Hist.
Skaale, Arnfinnur De færøske partiers stilling til spørgsmålet om Færøernes fremtidige styrelsesordning fra krigsafslutningen frem til lagtingsvalget i november 1946
1976 Kan lånes
962 Tidløs/Metodisk Historieteori Skaarup, Henning og Henrik Halkier Feudalisme, absolutisme og revolution. Metodiske diskussioner om struktur og dynamik i den feudale produktionsmade og feudalt dominerede samfundsformationer, ud fra en konkret historisk undersøgelse af den franske samfundsformation, i perioden ca. 1400 til ca. 1830.
1983 Kan lånes 2 bd.
963 Tidløs/Metodisk Historieteori Skaastrup, Jørgen Historieteori - og videnskab: Til spørgsmålet om en videnskabelig fagmetodologi med særligt henblik på en periodisering af samfundshistorien.
1979 Kan ikke lånes
964 Middelalder Europa (Storbritannien) Pol. Hist., Admin. Hist.
Skovmand, Karen Den engelske kongemagt efter 1066 med særligt henblik på Henry I's person og periode.
1994 Kan lånes
 965 Middelalder Danmark Kult. Hist./Økon. Hist.
Slot-Christensen, Helge Danevirke i vikingetiden. En kritik af og et bidrag til den videnskabelige debat om voldanlæggenes datering og bygningshistorie samt deres betydning for
127 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Hedebyhandelen.
1980 Kan lånes
966
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Smidt-Jensen, Jørgen Detailhandlerne i Århus ca. 1860-1900. En lokalhistorisk undersøgelse af en middelklassegruppes økonomiske, sociale, politiske og organisatoriske differentiering.
1986 Kan lånes
967 Tidløs/Metodisk Hist.filo.
Smith, Paul Legende og historie. Mennesket i naturen - naturen i mennesket.
Filosofiske, historieteoretiske og "æstetiske" overvejelser.
1981 Kan lånes
968
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Smith, Peter Aagaard Danske dagblades behandling af 6-dageskrigen i juni 1967 - og den forudgående krise.
1979 Kan ikke lånes
969 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Sohn, Steen Aage En kritisk analyse af H.U. Wehlers udvikling af et program for en historisk socialvidenskab sammenholdt med hans egen forskningsindsats i årene 1965-1975.
1981 Kan ikke lånes
970
19.-20. årh. Danmark Parti Hist./Kult. Hist.
Sonne, Lars Det Danske Socialdemokrati og Folkeskolen 1871-1890. En undersøgelse af det tidlige Socialdemokratis skolepolitik, med særligt henblik på de hjemlige forudsætninger for formuleringen af de skolepolitiske programmer i 1888 og 1890.
1981 Kan lånes
971
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Sonnichsen, Elisabeth Kvindevisioner i boligplanlægningen. En analyse af kvinders aktiviteter og visioner i boligplanlægningen, med særligt henblik på udvalgte perioder i det 19. og
20. århundrede.
1984 Kan lånes
 972
9.-20. årh. Norden Økon. Hist.
Spanner, Søren Færøfiskeriet ved Grønland i 1920'erne. Kampen om færøske fiskeres adgang til fiskeri i grønlandske farvande 1924-27.
1982 Kan lånes
128 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
973
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Sperling, Peter von KPDs forhold til Komintern fra 1919 til 1924 med særligt henblik på perioden indtil marts 1921.
1975 Kan ikke lånes
974
19.-20. årh. Europa Parti Hist.
Steffensen, Sven Georg Det hollandske socialdemokrati 1932-1946 med særligt henblik på dets opløsning og dannelsen af PvdA.
1977 Kan lånes
975
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Stein, Verner.
En analyse af opfattelsen af "det revolutionære subjekt" i det ny venstre i Danmark i perioden ca. 1958-1980.
1981 Kan ikke lånes
976
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Stenz, Erik Sydslesvigspørgsmålet fra maj 1945 til oktober 1946.
1969 Kan lånes Findes ikke i HI-ark.
977
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Stigel, Lars. Se Otte, Helle og Lars Stiegel. Nr. 815.
Socialpolitikkens Historie i Danmark 1890-1977 med specielt henblik på udviklingen efter 1960.
1978 Kan lånes 3 bd.
978
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Stoffersen, Anette "Man bygger sig et hjem." Studier omkring husmandskolonien Store Restrup, med særligt henblik på de kulturelle institutioner i tiden 1912 til 1932.
1983 Kan lånes 2 bd.
979 Tidløs/Metodisk Formidling Stougaard, Uffe Historieformidling i Gymnasieskolen. Et forsøg på med baggrund i de samfundsmæssige forhold og gennem overvejelser over historiens nytte at opstille principper for en nyttig undervisning.
1983 Kan lånes
980
19.-20. årh. Europa Parti Hist.
Street-Jensen, Birgitte The National Front. Organisation, social basis og ideo1ogi.
129 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1983 Kan lånes Findes ikke i HI-arkiv.
981
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Stricker, Inger de Socialdemokratiets økonomiske politik overfor 1930' ernes krise.
1976 Kan ikke lånes
982
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Struve, Hans Landbrugets stilling til og reaktion på de økonomiske reguleringer vedrørende landbrugsvarer fra august 1914 til februar 1917.
1972 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
983
19.-20. årh. Norden Økon. Hist.
Strøm, Jakup Pauli Færøerne før og under 2. verdenskrig, med særligt henblik på de økonomiske forhold.
1982 Kan lånes
984
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Størner, Torben Røde Hjælp 1928-1941.
1981 Kan lånes
985 Nyere Tid Danmark Pol. Hist.
Staahl, Thomas Kongens og rigsrådets forhold til Sverige 1626-29.
1988 Kan ikke lånes
986
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Sumborg, Stig I kamp for "den rolige udvikling". Med særligt henblik på taktik-og strategiproblematikken søges væsentlige træk i Estrups inden-og udenrigspolitiske opfattelse i tiden indtil 1894 belyst.
1978 Kan ikke lånes 2 bd.
987
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Sundtoft, Lissy L. Se: Nissen, Bente og Lissy L. Sundtoft. Nr. 782.
Aspekter af kulturkonflikten mellem tyrkere og danskere i perioden 1968-85 og dens baggrund.
1986 Kan lånes
988
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Svane, Inger Den nordslesvigske vælgerforening og dens rolle i udformningen af de dansksindede
130 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
nordslesvigeres politik 1906-19l0.
1972 Kan ikke lånes 2 bd.
989 Middelalder Danmark Social Hist.
Sveistrup, Georg Mogensen Trælle- og bondestanden i vikingetiden. Komparative kildestudier til belysning af vikingetidssamfundets sociale lagdeling.
1979 Kan lånes
990 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Svith, Flemming Marx' opfattelse af ideologi, bevidsthed og virkelighed.
1984 Kan lånes
991
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Svith, Morten Rationalisering, mekanisering og effektivisering. Tobaksindustri og tobaksarbejdere i Danmark ca. 1947 til ca. 1963.
1983 Kan lånes
992
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Sø, Karl Henry Regeringens og Rigsdagens stillingtagen til de jyske jernbaners ejendomsforhold
1853-67.
1972 Kan ikke lånes
993
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Søborg, Jens Husmændenes fæste- og hoveriforhold på Voergaard og Rugtved, ca. 1790-1850. En analyse af husfæsternes fæste- og hoverivilkår på et udvalgt gods i Vendsyssel fra landboreformernes begyndelse til husmandsarbejdets afløsning.
1986 Kan lånes
994
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Søgaard, Vibeke Faber Socialistisk Folkeparti 1968-73 med særligt henblik på det andet arbejderflertal.
1981 Kan lånes
995 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Historieteori Sølvará, Hans Andrias Historien og historisk erkendelse i Michel Foucault's arkæologiske og genealogiske analyser.
Fra kritikken af Historien henimod erkendelsens indre æstetisering.
1992 Kan lånes
 996
131 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
9.-20. årh. Europa Kult. Hist./Soc. Hist.
Sølvsten, Lene Sofie Et lys i mørket Vincent van Goghs liv og kunst set i lyset af tidens sociale, politiske og åndelige forhold.
1996 Kan ikke lånes
997 Middelalder Danmark Social Hist.
Søndergaard, Charles Vikingetidens overklasse: Idealer - Status - Magt.
1984 Kan ikke lånes
998 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Søndergaard, Kasper Erik. Se: Jørgensen, Jan Reitz og Kasper Erik Søndergaard. Nr.
496.
Landbolov-reformkomplekset 1757-1799.
1980 Kan lånes
999
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Sørensen, Aksel Dansk samfundsøkonomi gennem 1960'erne og 70'erne, diskuteret på baggrund af Det Økonomiske Råds formandsskabsberetninger, og med relation til diskussionen af økonomisk demokrati.
1982 Kan lånes
97-23
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Sørensen, Anders Thornvig De danske landbrugsorganisationer og den grønne plan 1950-53.
1997 Kan lånes
1000
20. årh. Danmark Pol. Hist., Sundhedshist.
Sørensen, Anne Ingeborg I efterslægtens som i samfundets interesse. Eugenik i dansk politik i 1920erne og
1930erne.
1994 Kan lånes
1001
19.-20. årh. Europa Org. Hist.
Sørensen, Arne. Se: Nielsen, Thorkil Schultz og Arne Sørensen. Nr. 777.
Arbejdernes levevilkår og betydningen heraf for den faglige og politiske organisering i England ca. 1880-1900.
1981 Kan ikke lånes
1002
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Sørensen, Axel Kjær Landsforeningen til Arbejdsløshedens bekæmpelse. Oprettelse, organisatorisk udvikling og forhold til Moralsk Oprustning.
1970 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsarkiv.
132 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1003
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Sørensen, Bent Bräuner Kernekraften i dansk energipolitik fra dec. 1973 til jan. 1980.
1984 Kan lånes
1004
19.-20. årh. Europa Parti Hist.
Sørensen, Birthe S.
En analyse af fascismeforståelse og antifascistisk strategi i SPD 1925-1931, med særligt henblik på venstrefløjen.
1986 Kan lånes
1005 Middelalder Danmark Pol. Hist./Kult. Hist.
Sørensen, Carl Harding Svend Tveskæg, Englands erobring og "Trelleborgene" - en kritik af og bidrag til debatten omkring anlæggenes bygherre og funktion.
1974 Kan lånes Konferensopg. Findes ikke i HI-arkiv.
1006 Middelalder Norden Pol. Hist.
Sørensen, Carl Harding Ledingsvæsenets udseende i Danmark, Norge og Sverige omkring år 1250, belyst på grundlag af en sammenligning af de nordiske landskabslove.
1973 Kan lånes
1007
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Sørensen, Ellen Jane Buus Forudsætningerne for loven af 21-8-1908, om anvendelse af udenlandsk arbejdskraft i landbruget ("polakloven") og dens revision i 1912.
1977 Kan ikke lånes
1008 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Sørensen, Else Marie Erik Arup. Positivisme i Erik Arups forfatterskab.
1976 Kan ikke lånes
1009 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Sørensen, Erling V.
Christian Martfelt med særligt henblik på hans virke i Landhuusholdningsselskabet og hans økonomiske forfatterskab.
1969 Lånemulighed uvis Opst. Erhversarkiv.
1010 Middelalder Danmark Social Hist.
Sørensen, Esben Harding En undersøgelse af trællene som social faktor i Vikingetidens samfund.
1975 Kan lånes
133 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1011
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Sørensen, Flemming Skolerne i Århus ved år 1900. Skole og samfund under forvandling.
1985 Kan lånes
1012
19.-20. årh. Danmark Sundhedshist.
Sørensen, Hanne Schaumburg Ansøgerne til sygeplejen på Kommunehospitalet i København 1876-1898.
1996 Kan lånes
1013
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Sørensen, Henning Ladefoged Den danske udvandring til Australien og New Zealand i det 19. århundrede med særligt henblik på udvandringens omfang, fluktuationer og sammensætning samt på pull-faktorens betydning for denne udvandring.
1976 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsarkiv.
1014
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Sørensen, Jan Kahr.
Firmaidrætten i Danmark. En analyse af ide, struktur og idrætsproces i Dansk Firmaidrætsforbund i perioden 1946-1979.
1981 Kan lånes
1015 Nyere Tid Oversøisk Økon. Hist.
Sørensen, Jens Det vestindisk-guineiske Kompagnis kolonisation af Sct. Thomas, med særligt henblik på den intervestindiske handel i Jørgen Iversens guvernørperiode 1672
1680.
1984 Kan ikke lånes
1016 Middelalder Norden Pol. Hist.
Sørensen, Jens Peter En analyse af oprørsrettens forekomst i unionsdokumenterne 1476-1513 og begrebets praktiske anvendelse som politisk instrument i forholdet mellem kongemagt og aristokrati i Norden betragtet på baggrund af en kortfattet redegørelse for den politiske udvikling i perioden fra 1471-1513.
1980 Kan ikke lånes
1017
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Sørensen, Jørgen Würtz Den socialistiske ungdomsbevægelse i Danmark frem til 1. verdenskrig med særligt henblik på de ideologiske brydniger inderfor Socialistisk Ungdomsforbund.
1976 Kan ikke lånes 2 bd.
1018 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Sørensen, Jørgen Würtz
134 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
De danske bonderejsninger 1438-1441. En analyse af oprørernes økonomiske, sociale og politiske baggrund.
1974 Kan lånes
1019
19.-20. årh. Oversøisk Bevæg. Hist.
Sørensen, Jørgen Würtz Den mexicanske revolution: Zapatista-bevægelsen. 1910-1916.
u.å. Kan ikke lånes Konferensopg.
1020 Nyere Tid Danmark Pol. Hist.
Sørensen, Kaj Magtkampen mellem konge, rigsråd og adel, specielt m.h.t. indenrigspolitikken, i perioden fra Brømsebrofreden 1645 til Frederik III's håndfæstningsvedtagelse
1648.
1977 Kan ikke lånes
1021
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Sørensen, Kaj Bräuner Den offentlige debat om den kollektive sikkerhedspolitik i Danmark 1935-1938.
1979 Kan lånes
1022 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Sørensen, Knud Erik Historie og politik. Videnskabssyn, historieteori og politisk teori i P. Munchs forfatterskab.
1976 Kan lånes
1023
20. årh. Danmark Bev. Hist., Org. hist., Pol. hist.
Sørensen, Lars Hovbakke Norden som idé og praksis. En analyse af den danske Foreningen Nordens rolle som politisk-ideologisk pressionsgruppe. ca. 1940-1960.
1024
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Sørensen, Lars Peder Jyllands-Postens vurdering af Hitler-Tyskland.
1975 Kan lånes
1025
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Sørensen, Lisbeth Carøe "Livet er svært i fald man er anderledes." Om Søren Knudsen museumsleder og vildmand i Glud (1878-1955).
1988 Kan ikke lånes
1026
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Sørensen, Nils Arne. Se: Olesen, Thorsten Borring og Niels Arne Sørensen. Nr. 805.
Bevægelse og Regime. Politiske tendenser i den fascistiske bevægelse og disses
135 of 147 23-09-98 01:14 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
indflydelse på regimeudviklingen i Italien 1919-1928.
1982 Kan lånes 2 ex.
1027
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Sørensen, Peter Forholdet mellem de allierede myndigheder og den østrigske regering fra 1.
kontroloverenskomst 4. juli 1945 til 2. kontroloverenskomst 28. juni 1946.
1968 Kan ikke lånes
1028
19.-20. årh. Europa Parti Hist.
Sørensen, Peter. Se: Hansen, Jørn, Ole Stryhn Jørgensen og Peter Sørensen. Nr. 297.
Der ønskes en kritisk vurdering af kapitalismeforstålsen i det tyske socialdemokrati i perioden fra socialistlovens ophævelse frem til dannelsen af Spartakusforbundet.
1976 Kan lånes
1029
19. årh. Oversøisk (USA) Historieteori, Økon. Hist.og metodisk Sørensen, Peter "New economic History" og den traditionelle historieskrivning. En kritisk gennemgang af "New economic History's behandling af det nordamerikanske slaveri sammenholdt med en komparativ analyse af den traditionelle historieskrivning inden for samme emne.
1994 Kan ikke lånes
1030
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Sørensen, Preben Hoveri og fæstevæsen som politisk problem og social realitet 1838-48.
1954 Kan ikke lånes
1031
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Sørensen, Rita Rødsgaard Øgadekvarteret i Århus - et arbejderkvarter og dets beboere omkring århundredeskiftet.
1982 Kan lånes 2 bd.
1032 Sørensen, Svend Falkner "Fahnenflucht?" En undersøgelse af de dansk-sindede desertører i Nordslesvig under 1. Verdenskrig.
1986 Kan lånes
1033 Middelalder Europa Økon. Hist.
Sørensen, Tonny Fåreavlens og uldeksportens indvirken på levestandarden i England i perioden
1270-1348.
1991 Kan lånes
1034
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Tanderup, Bent
136 of 147 23-09-98 01:14 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Radiofoniens udvikling i Danmark frem til radioordningen af 1925.
1987 Kan lånes
1035 Tidløs/Metodisk Hist.filo.
Tandrup, Leo Hvad har kendskabet til ikke europæiske folk og kulturer betydet for europæisk åndsliv i 17. og især 18. århundrede?
1963 Lånemulighed uvis Konferensopg.
97-24
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist Tarbensen, Kenn Fra litterær elite til litterær offentlighed. Studier i færøsk skole-, biblioteks- og pressehistorie ca. 1800 til 1880.
1994 Kan lånes
1036
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Therkelsen, Poul Revolutionen i Asturien 1. oktober 1934 med særligt henblik på socialisternes rolle.
1985 Kan lånes
1037 Middelalder Danmark Kildekritik Thomasen, Eigil Det "svenske" Hedebyvælde. En analyse af kildematerialet og en vurdering af den videnskabelige debat om problemet.
1984 Kan lånes
1038 Nyere Tid Europa Rel. Hist.
Thomassen, Bo Patriark og tsar, herunder den socialøkonomiske, politiske og religiøse baggrund for striden mellem patriark Nikon og tsar Aleksej.
1984 Kan lånes
1039
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Thomassen, Doris Baggrunden for bruddet mellem Sovjetunionen og Jugoslavien i 1948.
1988 Kan lånes
1040
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Thomsen, Birgitte Nationalisme i Indien før uafhængigheden. National identitet, nationalistbevægelse og Nehru's nationale vision.
1992 Kan lånes
1041
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Thomsen, Bodil. Se: Ferdinand, Ida Frederikke og Bodil Thomsen. Nr. 220.
Aspekter af arbejderbørns levevilkår i Vejle omkring år 1900. En lokalhistorisk
137 of 147 23-09-98 01:14 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
undersøgelse af arbejderfamilien, boligen, skolen og børnearbejdet i en større dansk provinsby.
1980 Kan lånes 3 bd. Trykt: Byens børn (1982)
1042
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Thomsen, Britta Den koloniale arv vejer tungt. En redegørelse for de koloniale forudsætninger for udviklingspolitikken i det uafhængige Mozambique og en analyse af denne indtil 1985.
1991 Lånemulighed uvis
1043
19.-20. årh. Oversøisk Social Hist.
Thomsen, Ejler Martin. Se: Bove, Karsten, Ejler Martin Thomsen og Jens Aage Øland.
Nr. 106.2 Peru 1968-1976.
1979 Kan lånes
1044
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Thomsen, Hanne "- Al sand oplysning er mild og blid." Studier vedrørende friskolelærernes selvforståelse og udtryksmåder omkring kærlighed, med baggrund i de grundtvigske kredses livsholdning og frem til omkring 1900.
1983 Kan ikke lånes
1045
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Thomsen, Hans Jørgen Bodholt Forhandlingsforsøg mellem Tyskland og England 1938-39 med særligt henblik på Wiedemanns og Dahlerus' missioner.
1970 Kan ikke lånes Findes ikke i HI-arkiv.
1046
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Thomsen, Inga Jensen, Inger Thorup Jensen og Lene Nielsen.
Den ny kvindebevægelse historisk/litterært. En opsamling af den ny kvindebevægelses væsentligste feministiske og socialistiske erfaringer samt en vurdering af aktuelle forsøg på integration af kvindekamp og klassekamp.
1977 Kan lånes Udgivet på Fagtryk: Uden frigørelse ingen socialisme.
1047 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Thomsen, Jens Jørgen J.A. Fredericias udvikling som historiker En historisk undersøgelse.
1988 Kan ikke lånes 2 bd.
1048
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Thomsen, John Bech Socialdemokratisk Ungdomsforbund 1906-1921 med særligt henblik på de ideologiske og organisatoriske brydninger 1914-1920.
1975 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
138 of 147 23-09-98 01:14 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1049
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Thomsen, Kirsten og Lars Holm Syndikalismens udvikling og gennemslag i den danske arbejderbevægelse 1914-1920.
1979 Kan lånes
1050
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Thomsen, Søren Lauritzen "Tilblivelsens Land. Se! Opdag det usynlige - fornem det uskete - eller du kommer ikke levende gjennem min Verden!" Sider af digteren og mennesket B.S.Ingemanns liv og udvikling væsentligst belyst gennem hans forfatterskab.
1988 Lånemulighed uvis
1051
19.-20. årh. Norden Pol. Hist.
Thorleifsen, Daniel Politikeren Augo Lynge - Augo Lynges ide om ligestilling mellem danske og grønlændere ca. 1930-50.
1991 Kan lånes
1052 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Thorsen, Kjeld Troels-Lund og hans historiesyn.
1972 Kan lånes
1053
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Thorup, Hanna Det polske studenteroprør i marts 1968 - dets forudsætninger og forløb.
1983 Kan lånes
1054
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Thorup, Lars Akselbo Opgør og udrensning. Hovedlinier i retsopgørets baggrund, udvikling og problematik.
1978 Kan lånes
1055
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Thrysøe, Kaj Socialdemokratiet og statshusmandslovene 1899-1919.
1981 Kan lånes
1056 Middelalder Danmark Social Hist.
Thygesen, Anker Det danske gildevæsens karakter i dets ældste periode - indtil ca. 1300 - med særligt henblik på en vurdering af de vigtigste forskningssynspunkter.
1972 Kan ikke lånes
1057
139 of 147 23-09-98 01:14 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
19.-20. årh. Oversøisk Bevæg. Hist.
Thygesen, Jens Erik Region og Populisme: Studiet omkring de populistiske bevægelser og det agrare samfunds reaktionsmønster under industrialiseringens gennemslag i USA ca.
1886-1895, med særligt henblik på at afdække betydningen for folkelige bevægelsers fremvækst, form og gennemslagskraft af de regionsbestemte socio-økonomiske strukturer i midtvestens og det dybe sydens landbrugsområder.
1983 Kan lånes
1058
19.-20. årh. Oversøisk Økon. Hist.
Toft, Peder Snedker Den økonomiske udvikling i Dansk Vestindien fra de mislykkedes salgsforhandlinger i
1867 og indtil øernes afståelse til USA i 1917.
1985 Kan lånes Prisopgave Findes ikke i HI-ark.
1059
19.-20. årh. Oversøisk Økon. Hist./Social Hist.
Toft, Peder Snedker Nogle hovedlinier i Dansk Vestindiens økonomiske og sociale historie 1875-1917.
1980 Kan lånes
1060
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Topholm, Jens Emil Marott (1856-1940), socialdemokrat med sociale og særstandpunkter.
u.å. Lånemulighed uvis Findes ikke i HI-ark. Udgivet.
1061
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Toxvig, Ingelis. Se: Christensen, Jan Lindegaard, Jytte Hansen, Poul Erik Porskjær Poulsen og Ingelis Toxvig. Nr. 154.
Landsbykultur i Danmark. En kultur- og lokalhistorisk undersøgelse af 2 udvalgte landsbysamfund i de sidste hundrede år deres historiske udvikling og aktuelle situation.
1984 Kan ikke lånes 3 bd.
1062
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist./Rel. Hist.
Trap, Tina Marie Indre mission og moral på Jegindø 1870-1930
1993 Kan ikke lånes
1063 Middelalder Danmark Social Hist.
Trinderup, Jørn Rix En standshistorisk undersøgelse af de herskende lag (Bypatriciatet) i Odense by ca.
1400-1536.
1974 Kan ikke lånes 2 bd. Findes ikke i HI-arkiv.
1064 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Tulinius, Poul Christian En redegørelse for Ebbe Kløvedal Reichs historiesyn med konkretisering i hans seneste
140 of 147 23-09-98 01:14 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
3-binds Danmarkshistorie (1981-83).
1984 Kan lånes
1065
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Tybjerg, Gudmund Kreditanstalt Vogelsang 1925-1929.
1966 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
1066 Nyere Tid Danmark Kult. Hist.
Tørnsø, Kim Svante Persson "Ja, de trolderi de æ jo en vedskav, lissom saa møj andt." Indholdet i de danske trolddomssager i 15-1600 tallet, og trolddomsopfattelsen bag dem. Belyst ud fra processerne i Ribe og Varde området 1572 til 1652.
1985 Lånemulighed uvis Udgivet: Djævletro og folkemagi. 1986.
1067
19.-20. årh. Norden Økon. Hist.
Underbjerg, Mogens Kryoliten og Danmark. En undersøgelse af kryolitindtægternes betydning for Grønlandsadministrationen før 2. Verdenskrig med særligt henblik på koncessionsforhandlingerne i 1926 og 1935.
1984 Kan lånes
1068
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Vad, Hans Jørgen Påskestrejken i 1985 med særligt henblik på den faglige venstrefløj.
1993 Kan lånes
1069
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Vagtholm, Jette For eller imod legaliseret prostitution. Prostitutionsdebatten 1874 til 1906 med specielt henblik på københavnske forhold.
1974 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
1070
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Vandborg, Annemarie Toft Udviklingen i Den Kinesiske Folkerepublik 1949-1981, med særligt henblik på spørgsmålet om centralisering - decentralisering.
1985 Kan lånes
1071
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Varde, Gitte Industriudstillingsvæsenet i Danmark i 19.årh. De københavnske udstillinger 1852, 1872 og 1888. Deres udvikling og deres relationer til borgerlige 1ag i Danmark.
1992 Kan lånes
1072
141 of 147 23-09-98 01:14 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Vedel-Smith, Henrik Konventionen af 11. januar 1907 mellem Danmark og Preussen. Med særligt henblik på optantspørgsmålets betydning som et diplomatisk problem i forholdet mellem de to stater.
1980 Kan ikke lånes 2 bd.
1073 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Venø, Ejvind En analyse af Skifterne i Skast Herreds Tingbøger 1636-1649.
1983 Kan lånes
97-25
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Vestergaard, Allan Erik With som hærchef og forsvarsagitator 1928-1939.
1997 Kan lånes
1074 Middelalder Danmark Økon. Hist.
Vestergaard, Ole En analyse og diskussion af kongemagtens indtægter i tidsrummet fra 1340 til 1362.
1977 Kan lånes
1075 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Vigsø, Susanne Dansk udenrigspolitik i årene 1490-97. Der ønskes en redegørelse for forholdet mellem kong Hans' nordiske unionskrav og det samtidige engagement i europæisk politik med særligt henblik på en vurdering af relationerne mellem Danmark og Østersøområdet.
1989 Kan ikke lånes
1076
19.-20. årh. Oversøisk Rel. Hist.
Villadsen, Kirsten Baptistmissionen i Serampore 1793-1813.
1992 Kan lånes
1077
19.-20. årh. Europa Rel. Hist.
Vinten, Peter Massestrejkedebatten i Det tyske Socialdemokrati 1903-06. En undersøgelse af forudsætningerne for Rosa Luxemburgs skrift "Massenstreik, Partei und Gewerkschaften".
u.å. Kan ikke lånes
1078
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Vinther, Henrik Georgeistbevægelsen i Danmark 1887-1923 med særligt henblik på udviklingen fra
1916.
142 of 147 23-09-98 01:14 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1977 Kan ikke lånes
97-26 Middelalder Europa Lok. Hist.
Volf, Marie-Louise Monterosso al Mare. Byens udvikling med hovedvægt på middelalderen.
U.å. Lånemulighed uvis
1079
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Vollertsen, Niels Det danske mindretal i Sydslesvig i politiske og sociale hovedtræk 1945-1989.
1989 Kan lånes
1080
19.-20. årh. Norden Social Hist.
Vous, Torben. Se: Hansen, Torben og Torben Vous. Nr. 313.
Den danske stats social- og boligpolitik i Grønland. En historisk analyse af den økonomiske udvikling i Grønland, som baggrund for en vurdering af det oprindelige forsørgelsessystems betydning efter 1782, samt boligpolitikkens udviklins og funktion, med særligt henblik på tiden efter 1950.
1980 Kan lånes
1081 Tidløs/Metodisk Teknologi Hist.
Wagner, Michael Studier i teknologiens historie.
1986 Kan lånes
1082 Nyere Tid Danmark Lokalhist.
Warfvinge, Jens Erik Hvem ejede gårdene i Ulfborg herred i 1536?
1996 Kan lånes
1083
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Warming, Christian Økonomisk liberalisme og politisk diktatur i Chile 1973-1983.
1986 Kan lånes
1084
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Weber, Frank, Claus Wegener Kofoed og Henrik Kristensen De vestallierede luftangreb på mål i Danmark under 2. verdenskrig, 1939-45
1984 Kan lånes 9 bd.
1085 Nyere Tid Europa Social Hist.
Weigelt, Peter. Se: Horstbøll, Henrik og Peter Weigelt. Nr. 369.
Frihed, ulighed og borgerskab. En undersøgelse af det borgerlige samfund og dets civilisationsteori i Frankrig og Scotland i det 18. århundrede.
1980 Kan lånes 2 bd.
143 of 147 23-09-98 01:14 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1086
19. årh. Danmark Presse Hist./Kult. Hist.
Wiingaard, Helge Danske reaktioner på den amerikanske borgerkrig.
1974 Lånemulighed uvis
1087 Nyere Tid Danmark Pol. Hist.
Winther, Birthe De danske stændermøder 1626-1648. Kongens, rigsrådets og stændernes udnyttelse af stændermødeinstitutionen med særligt henblik på en analyse af stændernes politiske funktioner på grundlag af de fra stændermøderne bevarede aktstykker.
1975 Kan ikke lånes
1088
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Witte, Jørgen Fattigdom i Danmark i det 19. århundrede. 1) Den offentlige alderdomsforsørgelse i Danmark i det 19. årh. indtil alderdomsforsørgelsesloven af 1891. pp. 1
28. 2) Studier i fattigdom på land og i by 1850-1880. pp. 1-92.
1972 Kan lånes Konferensafh.
1089
19.-20. årh. Oversøisk Social Hist.
Witte, Jørgen Sammenhængen mellem den nordamerikanske kvindebevægelse og arbejdet for negrenes frigørelse indtil tiden efter borgerkrigen.
1972 Kan ikke lånes
1090
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Witte, Jørgen Myndighedernes forhold til de dansksindede blade i Slesvig indtil 1848.
u.å. Kan ikke lånes Findes ikke i HI-ark.
1091
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Work, Hans Henning Magtkampen i Sovjetunionen fra XIX til XX partikongres med særligt henblik på N.S.
Krushchevs politik.
1980 Kan lånes
1092
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Worre, Bo Frigørelsesprocessen i Ruanda ud fra et politisk og socialt synspunkt.
1970 Kan ikke lånes 2 bd.
1093 Tidløs/Metodisk Historieteori Worsøe, Lars-Henrik Progressivismen i den nyere amerikanske historieskrivning.
1979 Kan lånes
144 of 147 23-09-98 01:14 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1094
19.-20. årh. Danmark Parti Hist./Økon. Hist.
Wulff, Torben Regeringen Hedtofts økonomiske politik 1947-1950. En drøftelse af socialdemokratiets program for den økonomiske politik og forsøgene på at virkeliggøre det.
1979 Kan ikke lånes
1095
19.-20. årh. Oversøisk Økon. Hist.
Wørmer, Stig En sammenlignende analyse af de kinesiske landsovjetter 1927-31 med særligt henblik på klasseanalyse og jordpolitik.
1979 Kan lånes Findes ikke i HI-ark.
1096 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Waage Thomas En karakteristik af Johannnes Steenstrups historiemetodiske synspunkter, sammmenholdt med hans forskningspraksis i værket "Normannerne".
1974 Kan ikke lånes
1097 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Yde, Hans Carl Håndfæstningernes udsagn om magtkampen mellem kongemagt og aristokrati i Danmark i tiden 1282-1376, med særligt henblik på de tre første håndfæstninger.
1972 Kan ikke lånes
1098
19.-20. årh. Oversøisk Økon. Hist.
Yde, Poul Erik Kollektivlandbrugets udvikling i Kina, med særligt henblik på perioden 1950-1962.
1981 Kan lånes
1099
19.-20. årh. Danmark Parti Hist./Pol. Hist.
Ødegaard, Jens Tilnærmelsen mellem VKR-partierne fra sommeren 1965 til VKR-regeringens dannelse i januar/februar 11968 med særligt henblik på de radikales rolle.
1993 Kan ikke lånes
1100
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Øelund, Henrik Mellemøstkrisen maj-juni 1967. En undersøgelse af dens behandling i FN's Sikkerhedsråd.
1981 Kan ikke lånes
1101
19.-20. årh. Oversøisk Social Hist.
Øland, Jens Aage. Se: Bove, Karsten, Ejler Martin Thomsen og Jens Åge Øland. Nr.
145 of 147 23-09-98 01:14 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
106.2.
Peru 1968-1976.
1979 Kan lånes
1102
19.-20. årh. Europa Kult. Hist.
Ørnstrup, Lis Kvinde- og familiepolitik i Sovjetunionen 1917-1945.
1976 Kan ikke lånes
1103 Tidløs/Metodisk Formidling Ørnstrøm, Susanne Historieformidling gennem underholdningsserier. En analyse af historieformidlingen gennem TV-serien "Matador" med henblik på en vurdering af genrens muligheder som ramme for historieformidlingen.
1982 Kan lånes
1104
19.-20. årh. Europa Kult. Hist./Bevæg. Hist./Rel. Hist.
Østerbye, Sigrid "Det personlige er politisk". En analyse af abortdebatten i Italien 1975-81.
1995 Kan lånes
1105
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Østergaard, Bente En undersøgelse af det tyske mindretals argumentation i 1945-1949 og 1954-55 med henblik på en redegørelse for: 1) modernationens indflydelse og 2) vekselvirkningen mellem den tyske minoritet og den danske majoritet.
u.å. Kan ikke lånes Findes ikke i HI-arkiv.
1106
19.-20. åeh. Danmark/Europa Parti Hist.
Østergaard, Jens Ole Udviklingen i D.K.P. 1956-59 i lyset af S.F.s dannelse, dets ståsted og strategi.
? ?
1107
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Østergaard, Jens Peter Danmarks udenrigspolitik 1917 med specielt henblik på handelen med de krigsførende magter.
1970 Kan ikke lånes
1108
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Østergaard, Ole R.
Dansk presseopinion vedr. tysk udenrigspolitik 1933-1939. Set på baggrund af en skitsemæssig fremstilling af de eksisterende pressevilkår og belyst gennem et antal case-studies.
1976 Kan ikke lånes 2 bd.
1109
146 of 147 23-09-98 01:14 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Aarhus, Karen Margrethe og Lars Muusmann Spørgsmålet om de gifte mellemlagskvinders erhvervsrettigheder i hovedstadsområdet i
1930'ernes Danmark.
1981 Kan lånes 2 bd.
147 of 147 23-09-98 01:14 __
   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk