Etatsråd Jørgen Larsens levnedsbeskrivelse
Forside ] Op ]

 
Etatsråd Jørgen Larsens levnedsbeskrivelse.

Optegnet 1903 og 1923 til Ordenskapitlet på Amalienborg i København, hvor originalen findes.
 

 
Etatsråd Jørgen Wendelboe Larsen

 

Undertegnede Jørgen Wendelboe Larsen til Gårdbogård er født den 10. juli 1851 på Sct. Jørgensbjerg ved Roskilde, kom med mine forældre i året 1857 til København, hvor min fader Jørgen Larsen efterhånden som entreprenør oparbejdede sig en god solid og anset forretning. Fra 1858 til 1866 frekventerede jeg Mariboes Skole, derefter gik jeg på teknisk skole og lærte landmåling og nivellering samtidig med, at jeg assisterede i min faders forretning, særlig ved anlægget af Nørrebros Sporvej. Da min hu imidlertid fra barndommen af altid har stået til landvæsenet erholdt jeg endelig efter mange bønner min faders tilladelse til at lære landvæsenet, og i året 1868 kom jeg i huset hos forpagter Bjerager Rødevejr Møllegård ved Glostrup, men allerede året efter måtte jeg atter forlade landvæsenet. Min fader havde nemlig efter at have afstået sin forretning i København sammen med kammerråd Grove købt en part af retten til at udtørre Tastum sø ved Skive og han ønskede, at jeg skulle tage dertil for at lede arbejdet ved søens udtørring. Fra februar 1869 til 1873 var jeg beskæftiget hermed, kun med den afbrydelse, at jeg i året 1870 aftjente min værnepligt ved ingeniørregimentet i København.
I året 1873 stiftedes entreprenørfirmaet Hans & Jørgen Larsen og af dette var jeg sammen med min farbroder Hans W. Larsen indehaver i 20 år til året 1894. I dette tidsrum udførte firmaet mange større stenhugger, brolægnings- vandlednings- og havnearbejder m.m., såvel for staten som kommuner og private og forretningen beskæftigede ret ofte 3-400 mand. Af større stenhuggerarbejder skal kun nævnes til Jesuskirken i Valby, Kunstmuseet, Glyptoteksbygningen, Hvidtfeldts Monument på Langelinje. Personlig ledte jeg i årene 1874 til 1876 reparationen og ombygningen af havnene på Bornholm, der var blevet ødelagt ved Stormfloden i 1872, således ved Nexø, Svaneke, Allinge Sandvig og Hasle havne. I begyndelsen af året 1881 købte jeg retten til at udtørre Gårdbo Sø i Vendsyssel og samtidig dermed 2 bøndergårde i dennes nærhed. Det arbejde der her er udført vil vel nok være det, hvortil mit navn længst vil være knyttet og blive mindet. Gårdbo Sø der var beliggende 2½ mil nordvest for Frederikshavn havde et vand areal svarende til ca. 650 tdr. land og af det udtørrede areal erholdt jeg de 400 tdr. land medens de tilstødende lodsejere for at afgive deres rettigheder erholdt resten. Arbejdet med udtørringen af søen fuldførtes i løbet af 2 år og ejendommen er derefter i årenes løb blevet bebygget med passende og tidssvarende landbrugsbygninger, ligesom der efterhånden er blevet tilkøbt forskellige arealer der enten er opdyrkede eller tilplantede således at der nu til Gårdbogård, hvilket navn ejendommen har fået, hører følgende arealer:
  
       400 tdr. land udtørret søbund
       100 tdr. land strandeng
         80 tdr. land agerjord
       270 tdr. land plantage i god vækst

ialt ca 850 tdr. land forhen land og vandareal, der var så godt som uden værdi.

Efter som årene gik og arbejdsforholdene der ligesom over hele landet blev vanskeligere, krævede ejendommen mere og mere min  personlige nærværelse, og jeg opgav da i året 1894 min forretning i København og flyttede med min familie til Gårdbogård.
I årene 1895 til 1900 købte jeg i det nærliggende Tversted sogn en del rå uopdyrket Lyng, mose ialt ca. 160 tdr. ld - disse er nu helt opdyrkede og 1900-1901 har jeg bygget gården Kjærholt derpå, der holdes nu der, en besætning af 8 heste og 60 kreaturer.

I året 1876 ægtede jeg min hustru Engeline Margrethe Thorn, datter af proprietær P. Thorn, Hammersholm ved Allinge. I vort ægteskab have vi haft 3 børn:
Anne Johanne Elisabeth Larsen
1901 gift med premiereløjtnant i artelleriet P. Edv. Frydenberg
Ingeborg Marie Larsen
1903 gift med grosserer Kaj Quaade Schjørring, indehaver af firmaet N.A. Schjørring
Jørgen Larsen for tiden landbrugsstuderende ved Landbohøjskolen.

Af offentlige hverv jeg beklæder skal jeg nævne:
Formand for Landboforeningen "Vendsyssel" siden 1895. Formand for RÅbjerg kommunes sogneråd siden 1897. Formand i bestyrelsen for Eskjær-Slynge Mergelbane siden 1896. Formand i bestyrelsen for Frederikshavns Eksportslagteri fra det trådte i virksomhed i året 1901. Formand for Eksportforeningen "Nordjylland" 1902. Medlem af bestyrelsen for jyske Haveselskab 1900. Medlem af de jyske Landboforeningers planteavlsudvalg 1900. Repræsentant i Haglskadeforsikringen Vendsyssel, Fjerkræavlerforeningen m.fl. Medlem af bestyrelsen for flere private aktieselskaber. Tilsynsførende med driften af ejendommen Søvang ved Skive 1600 tdr. land. Formand for Kvægavls- og Opdrætterforeningen "Jersey" op.r 1902.

Gårdbogård den 30 marts 1903
     Jørgen Larsen
Til Ordenshistoriografen,
hr. professor dr. phil Troels Lund. K. Dm p.p Amalienborg
i bestyrelsen for Eskjær-Slynge Mergelbane siden 1896
 

   Ordenskapitlet
Siden min sidste indberetning fortsatte jeg som formand for Landboforeningen Vendsyssel til 1913, da denne forening og Hjørring Amts Landboforening blev sammensluttede under navn af Hjørring Amts Landøkonomiske Selskab. Af dette selskabs bestyrelse var jeg medlem fra 1913 til 1919, da jeg efter eget ønske fratrådte. Ved generalforsamlingen 1920 blev jeg valgt til æresmedlem af selskabet. Jeg fortsatte ligeledes som formand for Frederikshavns Exportslagteri og Konservesfabrik, da jeg efter eget ønske fratrådte. Fortsatte som formand for Råbjerg sogneråd til 1913, da jeg ikke ønskede genvalg på grund af, at jeg i 1910 var indvalgt i Hjørring Amtsråd, hvoraf jeg vedblivende er medlem. Landvæsenskommissær fra 1914. Medlem af skoledirektionen for Horns herred fra 1915. Er vedblivende medlem af og viceformand for jyske Landboforeningers planteavlsudvalg og er formand for den af jyske Landboforeninger 1918 oprettede græsmarkssektion. Fortsatte som medlem og viceformand i bestyrelsen for det jyske Haveselskab til 1921,  da jeg efter eget ønske fratrådte, blev derefter af repræsentantskabet valgt til æresmedlem. Var medlem af bestyrelsen for de samvirkende danske Haveselskaber fra 1913 til 1921. Fortsatte som formand i bestyrelsen for Eskær-Slynge Mergelbane til 1912, da jeg efter eget ønske fratrådte. Er vedblivende formand for den den 20 august 1902 stiftede Kvægavls-og Opdrætterforening "Jersey", der ialt hertil landet har indført 5200 stk Jerseykvæg, direkte fra Øen Jersey, hvilket indkøb og hele import jeg personlig har ledet.
I året 1906 tilbød Hedeselskabet til fremme af plantningssagen at ville ansætte en skovrider i Vendsyssel, på betingelse af, at man ville skaffe gratis bolig og tjenestejord til denne. Formanden for Hjørring Amts Landboforening og jeg som formand for Landboforeningen Vendsyssel købte da til dette formål ejendommen Dalgård ved Tolne St. med et tilliggende af 250 tdr. land. Da ejendommen og en del af jorden af Hedeselskabet var godkendt som passende bolig for skovrideren, berejste vi Vendsyssel og afholdt møder på passende steder, med det resultat, at vi i løbet af en måned fik tegnet aktier til beløb kr. 54.500 og ved generalforsamling den 25. juli 1906 stiftedes Aktieselskabet "Tolne Skov" der overtog ejendommen Dalgård m.v. til vor indkøbspris. Ved generalforsamlingen blev jeg valgt til medlem af bestyrelsen og af denne til formand, hvilken stilling jeg vedblivende beklæder. Man byggede straks en bolig for en skovbetjent og en smuk pavillion. De dertil bestemte arealer er nu beplantede. Tolne Skov er nu et yndet udflugtssted for Vendsyssels by og landbefolkning, der afholdes om sommeren store møder og fester og skoven er også et søgt udflugtssted for skoler og foreninger. Er medlem af bestyrelsen af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikrings Afdeling C og C1 fra 1910 og medlem af hovedbestyrelsen fra 1920. Medlem af bestyrelsesrådet for det kgl danske Landhusholdningsselskab fra 1914. Repræsentant for Hjørring amt i det gensidige Brand- og Livsforsikringsselskab Danmark" fra 1914 og medlem af bestyrelsesrådet fra 1921. Repræsentant i Hedeselskabet fra 1918. Medlem af Skagensbanens bestyrelse fra 1916. Bevillingshaver for udvidelsen af Skagensbanen, Hjørring- Ålbækbanen og Fredrikshavn-Øster Vrå banen. Er vedblivende medlem af A/S Søvangs bestyrelse og dennes tilsynsførende med ejendommens drift. Repræsentant i Andelsselskabet Frejr fra 1899. Formand i repræsentantskabet for Haglskadeforsikringen Vendsyssel fra 1916. Formand for A/S H. Schandorffs Trælasthandel fra 1910. Desuden medlem af forskellige kommissioner, udvalg og nævn. Jeg leder vedblivende selv driften af mine ejendomme Gårdbogård og Kjærholt.

Gårdbogård den 22. maj 1923. Ærbødigst Jørgen Larsen

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk